Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Houben Mobility Management
Postbus 160- 3940 AD Doorn.
KvK  nr. 30255902
BTW nr. NL 121786894.B01

Artikel 1- Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende
termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Opdrachtnemer: Houben Mobility Management
b. Opdrachtgever : De wederpartij van de
opdrachtnemer
c. Opdracht : De in onderling overleg tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen
werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht
dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit
dient te geschieden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
werkzaamheden,  offertes en overeenkomsten voor
verkoop- en acquistieondersteuning, relatiebeheer en
relatiemanagement van Houben Mobility Management
die worden verzorgd  bij opdrachtgevers. Opdrachtgever
dient de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te
accepteren.
2.2 Wijzigingen van, of aanvullingen op deze voorwaarden
zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn
bevestigd door Houben Mobility Management.

Artikel 3 – Geldigheid
3.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden regelen de
rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Houben
Mobility Management. Bovendien vormen zij een
integraal onderdeel van de overeenkomst.
3.2 Indien partijen van enige bepaling van deze
voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken
dient dat schriftelijk te worden vastgelegd.
3.3 Indien de algemene voorwaarden eenmaal van
toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van
toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.

Artikel 4 – Offertes
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle
offertes vrijblijvend.
4.2 Offertes met een herhalend karakter binden slechts
voor het door ons schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.
4.3 Een offerte van Houben Mobility Management heeft
alltijd een geldigheidsduur van 15 werkdagen,tenzij anders
aangegeven.
4.4 Indien er binnen deze termijn geen overeenstemming
is bereikt met Houben Mobility Management, kunnen
door wederpartij geen rechten meer worden ontleend. Na
verloop van 15 werkdagen komen de offertes integraal te
vervallen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
5.1 Houben Mobility Management verplicht zich de
verkoop- en aqquistieondersteuning, relatiebeheer en
relatiemanagement naar beste vermogen uit te voeren.
5.2 Ondanks alle zorgvuldigheid aanvaardt  Houben
Mobility Management  geen aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond
van de verkregen informatie, tenzij aan Houben
Mobility Management opzet of grove schuld kan worden
verweten.
5.3 Indien Houben Mobility Management op enig
moment wel aansprakelijk is voor enige schade, zal deze
beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de
werkzaamheden waar de schade betrekking op heeft en
zal nimmer meer bedragen dan hetgeen door de
verzekeraar van Houben Concultancy in desbetreffend
geval wordt uitgekeerd.
5.4 In geen geval is Houben Mobility Management
aansprakelijk voor indirecte- c.q. gevolgschade, zoals
gederfde inkomsten.

Artikel 6 – Betalingen
6.1 Houben Mobility Management verstuurt 14 dagen
na afronding van de werkzaamheden de factuur.
Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering
van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode
dan een maand, tussentijds  elke maand  (eind van de
maand) worden gefactureerd.
6.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum,tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
6.3 Alle leveringen  in deze  Algemene Leverings- en
Betalingsvoorwaarden zijn exclusief BTW en overige
heffingen.
6.4 Reiskosten  en reistijd  zijn niet inbegrepen bij de
prijzen van het ondersteuningstraject. Op de factuur
worden deze bedragen apart vermeld.
6.5 Reclameringen over facturen dienen schriftelijk te
worden ingediend, eventueel per aangetekend schrijven
binnen acht  dagen na  dagtekening van de
factuur.
6.6 Indien Houben Mobility Management de
verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen
termijn heeft ontvangen, dan zal de opdrachtgever zonder
nadere ingebrekestelling, over het openstaande bedrag
vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% per maand of
deel van een maand, welke aan het begin van de volgende
maand bij de vordering wordt geteld om rente op te
brengen.
6.7 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft
de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen
worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het
alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal
zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of
gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door
externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde
kosten, verband houdende met de inning van deze
vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de
hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het
openstaande saldo, met een minimum van € 160,- te
vermeerderen met omzetbelasting (BTW).

Artikel 7– Verplaatsen van data
7.1 Indien opdrachtgever dit wenst kan, in onderling
overleg met Houben Mobility Management, het traject
van verkoop-, acquisitieondersteuning, relatiebeheer en
relatiemanagement tot vier weken voor aanvang van de
eerste afgesproken ondersteuningsdag kosteloos worden
verplaatst naar een uiterlijk drie maanden later gelegen
eind / start datum.
7.2 Vanaf zeven kalenderdagen voor aanvang van de
eerste ondersteuningsdag is verplaatsing zonder kosten
niet mogelijk.
7.3 In geval  Houben Mobility Management  door
ziekte verhinderd is wordt het ondersteuningstraject
verplaatst naar een nader overeen te komen datum.

Artikel 8 – Tussentijdse beëindiging opdracht
(overmacht)
8.1 Houben Mobility Management heeft het recht zich
uit een opdracht terug te trekken, indien als gevolg van
overmacht, zijnde een omstandigheid die niet is te wijten
aan haar verwijtbare schuld, een goede opdrachtuitvoering
wordt belemmerd.

Artikel 9 – Annulering door opdrachtgever
9.1 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht per
aangetekend verzonden brief te annuleren. 9.2 Annulering kan kosteloos tot vier weken voor aanvang
van de eerste ondersteuningsdag.
9.3 Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang
van de eerste ondersteuningsdag is de opdrachtgever
verplicht de helft van de totaalprijs van de opdracht te
voldoen.
9.4 In geval de opdrachtgever, dan wel de door
opdrachtgever aangewezen deelnemer, het traject
tussentijds beëindigt, is de opdrachtgever verplicht het
volledige tarief van de opdracht te voldoen.

Artikel 10 – Annulering door Houben Consultancy in
Company
10.1 Houben Mobility Management kan een opdracht
weigeren of de verder opdrachtuitvoering staken, indien
het in conflict komt met de algemeen geldende normen en
waarden. In welk geval de opdrachtgever geen tarief in
rekening wordt gebracht. Hierbij is een opzegtermijn van
twee weken van toepassing.

Artikel 11 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid
11.1 Houben Mobility Management verbindt zich tot
geheimhouding van alle in het kader van de opdracht
betreffende het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen
gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van
vertrouwelijke aard zijn.
11.2 Gegevens van deelnemers worden door Houben
Mobility Management vertrouwelijk behandeld.

Artikel 12.- Toepasselijk recht en geschillen
12.1. Op deze overeenkomst en alle daaruit
voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlands
Recht van toepassing.
12.2. Mocht het tot een geschil komen waar partijen
onderling niet uit komen, is ieder der partijen bevoegd om
het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde
rechter.

Artikel 13.- Slotbepaling
13.1. De opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene
Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de
laatst gedeponeerde versie van de Algemene
Voorwaarden.
13.2. Ingeval een of meer bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd,
blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige in
stand.

Terug naar boven